PROCEDIMENTS

Obligacions i responsabilitats dels productors de Residus

PROCEDIMENTS

Obligacions i responsabilitats dels productors de Residus

 1. Codificar i classificar els residus segons la Llista o Catàleg Europeu de Residus (LERCER).
  2. Gestionar els residus que produeixin o posseeixin de conformitat amb el que especifica el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC).
  3. Separar els residus i mantenir-los en condicions de seguretat.
  4. Etiquetar els residus segons el que estableix la normativa mediambiental i de seguretat.
  5. Lliurar els residus a transportistes i gestors autoritzats per l’ARC.
  6. Formalitzar la documentació pertinent segons l’ARC.
  7. Portar al dia un registre propi de residus on constin les dades identificadores del residu i la gestió que es realitza amb cada un d’ells.
  8. Designar un responsable de residus.
  9. Estudiar-ne la minimització mitjançant l’ús de productes més ecològics i optar per les vies de gestió que promoguin la valorització material.

  Ubicació i emmagatzematge dels residus


1. No col·locar el residu en contacte directe amb el sòl;
2. Protegir de la pluja o filtracions d’aigua;
3. Ubicar en llocs ben ventilats
4. Llocs accessibles (seguretat i comoditat)
5. Sempre en contenidors adients i degudament etiquetats
6. Precaució d’incendis:
• Recomanable allunyar-los de tot punt d’ignició
• No fumar
• Evitar l’escalfament i el contacte amb productes oxidants
• Si es produeix un incendi apagar amb escuma, diòxid de carboni i/o pols