NORMATIVA

Com empresa dedicada a la prestació de serveis mediambientals globals estem al dia amb totes les normatives vigents

NORMATIVA

Normativa autonòmica:

  • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
    • Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

    Normativa Estatal:

  • Ley22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
    • Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
    • Ley 11/1997, de 24 de abrilde Envases y Residuos de Envases.

 

Lliurament dels residus

La normativa estableix que el productor o posseïdor d’un residu, n’és titular fins que el lliura a un gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

Cada vehicle de recollida, identificat per la seva matrícula, ha d’estar expressament autoritzat per l’ARC per transportar un o diversos tipus de residus, segons els requisits que reuneixi. El productor és responsable d’assegurar-se que el transportista i el gestor de cadascun dels residus que lliura tingui vigent l’autorització. Per obtenir aquesta informació actualitzada pot consultar l’ARC a www.arc-cat.net

L’Agència de Residus de Catalunya identifica les empreses autoritzades mitjançant un sistema de codis que s’han de fer constar en tots els comprovants de lliurament i gestió dels residus:
— Gestors autoritzats: els hi concedeix un codi E- xxx.xx (5 dígits)
— Transportistes autoritzats: els hi concedeix un codi T-xxxx (4 dígits)

No s’ha de confondre gestor amb transportista. Gestor és tot aquell que transforma un residu, mentre que el transportista només trasllada el residu del taller a unes altres instal·lacions. Si el transportista no és gestor autoritzat, la responsabilitat segueix sent del taller fins que es documenti el lliurament a un gestor.